اختصاصی شمانیوز/

در اقتصاد ایران بانک ها نقش اساسی را در تامین مالی ایفا می کنند و بخش اصلی تامین مالی در کشورمان…

بیشتر