داروی ایزونیازید به همراه داروهای دیگر برای درمان عفونت‌های فعال سل (TB) مورد استفاده قرار…

بیشتر