در برنامه پایش بررسی شد؛

نائب رئیس هیات مدیره بانک تجارت، تهاتر دولت وقت در سال ۸۸ را از عوامل پوزیشن ارزی دانست.

بیشتر