استاندار هرمزگان ستاره خلیج فارس را ستاره موفقیت صنعت کشور خواند و افزود :

پمپاژ برخی اطلاعات نادرست در جامعه سبب نگرانی افکار عمومی شده بود اما ارائه آمار اشتغال بومیان از…

بیشتر