مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید کرد:

بخش معدن و به‌خصوص بخش اکتشاف آن از بخش‌های ریسک پذیر است و دولتها مکلف هستند اکتشاف معادن را…

بیشتر