کد خبر : 887817

«آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای»

پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه‌های جهان صنعت مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و همشهری مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید

روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نوشت :پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه‌های جهان صنعت مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و همشهری مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی مندرج در بند «۲» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند "۱" مراجعه نمایند. نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک ۵ و ۷
محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
موضوع مناقصه: خرید ۳۰۰ (سیصد) تن سیانید سدیم کلوخه‌ای با خلوص ۴۰ درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه
نوع مناقصه: یک مرحله‌ای عمومی
مدت زمان اجرای پروژه: دو ماه کامل شمسی
گواهی نامه صلاحیت: متقاضی می‌بایست. دارای ساز و کار مناسب به منظور انجام موضوع مناقصه باشد. - دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد. - کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت‌های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نماید. - مجوز‌های مربوطه از مراجع ذیربط را اخذ نماید. - دارای شخصیت حقوقی باشد. تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۲، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ (دو میلیارد) ریال که توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهاد‌ها معتبر و قابل تمدید باشد.
زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ (دو میلیون ریال) به شماره حساب ۵۷۷۸۸۵۷۷۸۰ در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت، شعبه تکاب، کد ۱۱۹۳۲ ا. ز. تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ با ارایه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر به همراه اصل مهر شرکت در یکی از روز‌های اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۸ جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند "۱" مراجعه نمایند.
زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهاد‌های خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «۲» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند "۱"تحویل نمایند.
زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ در نشانی مندرج در بند «۲».
آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید