تهمت ناموسی

  • مجازات تهمت ناموسی در قانون بر اساس شرایط و نوع رفتار اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. این بخش از قانون در عین اینکه در همه کشورها وجود دارد اما پیچیدگی‌هایی هم با خود به همراه دارد.

۱ |