سید حمید حسینی
  • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و دبیر کل پیشین اتاق ایران و عراق، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این امکان فراهم می‎شود که ۲۵۰ هزار تومان به ۴۰ میلیون جمعیت دریافت کننده یارانه، پرداخت شود و یارانه به ۳۵۰ هزار تومان برای هر نفر برسد.

۱ |