در حضور بزرگان صنعت و اقتصاد ایران صورت گرفت

در بزرگترین اجلاس استراتژیهای توسعه خدمات، تولیدات و صادرات برترین شرکت های ایران که در روز شنبه…

بیشتر