رئیس جمهور در گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی:

رئیس جمهور از رئیس کل بانک مرکزی خواست به حضور پرقدرت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای ضروری مردم و…

بیشتر