• قراردادهای محرمانه نفتی

    مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌ و کار شرکت ملی نفت ایران تامین منابع مالی و تجهیزات و کالاهای مورد نیاز را برشمرد و همچنین توضیحاتی در رابطه با دلیل محرمانه بودن قراردادهای نفتی ارائه کرد.

Markets