یکی دیگر از اصطلاحات حرفه بازار سرمایه، تریگر یا همان نتیجه ریسک دو گروه از سرمایه گذاران است.

بیشتر