بیمه مرکزی

مجید بهزادپور به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

بیشتر