دکتر غلامرضا سلیمانی:

شیوه رفتار با بازنشستگان در ایجاد انگیزه برای کارکنان سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است و…

بیشتر