اخبار افغانستان / پنجشیر / طالبان

سخنگوی طالبان با پی پیشروی های شب گذشته این گروه در ولایت پنجشیر مدعی شد که این ولایت به تسلط…

بیشتر