شمانیوز
شما نیوز

گهر زمین/

افزایــش تولیــد و ثبت رکوردهای تولید کنســانتره در شــش ماهـه ابتـدای سـال مالـی 99-1400 نسـبت بـه برنامـه تولیـد

تولید کنسـانتره سـنگ آهـن گهرزمیـن تقریبا هر ماهــه ســیر صعــودی داشــته کــه ایــن افزایــش ایـن واحـد تولیـد بـه دلیـل بـالا رفتـن تـوان فنی در بخــش نظــارت و در بخــش پیمانــکاری بــوده اسـت.

به گزارش شمانیوز و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، برنامــه تولیــد کنســانتره طــی شــش ماهــه ابتــدای ســال مالــی جــاری (۱۳۹۹-۱۴۰۰) در مجمــوع ۲،۰۱۴،۹۲۰ تــن در نظــر گرفتــه شــده بـود کـه بـا عـزم راسـخ و تـلاش جهـادی مدیـران و پرســنل شــرکت بــزرگ ســنگ آهــن گهرزمیــن و بــا برنامه ریزی هــای دقیــق و منظــم در بخــش تولیــد، نگهــداری و تعمیــرات و افزایــش ضریــب دسترســی و همچنیــن بــا شــعار صیانــت از تجهیــزات و تــلاش و تدابیــری کــه در جهــت تامیــن بــه موقــع خــوراک، مــواد مصرفــی و... کارخانــه علــی الخصــوص تامیــن آب مــورد نیــاز خطــوط تولیــدی صــورت پذیرفــت، توانســت بــه تولیــد بیــش از ۲،۴۰۰،۰۰۰ تــن در شــش ماهــه ابتــدای ســال مالــی جــاری دســت یابــد کــه ایــن عــدد بــه میــزان حــدودی ۴۰۰،۰۰۰ تــن بالاتــر از برنامـه تولیـد در نظـر گرفتـه شـده بـرای خطـوط می باشــد. شایان ذکر است تولیــد افتخــار آفریــن ۴۳۱۰۷۰ ، ۴۴۷۵۹۳ و ۴۱۴۱۵۰ تــن کنســانتره در ماه هــای متوالــی فروردیــن، اردیبهشــت و خــرداد ۱۴۰۰ نشــانگر عظـم راسـخ و تـلاش همـه جانبـه متخصصـان و پرسـنل شـرکت بـزرگ سـنگ آهن گهرزمین اسـت کـه شـکوفایی و بالندگـی روز افـزون ایـن شـرکت را تضمیـن خواهـد کـرد.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied