میکل آرتتا سرمربی آرسنال معتقد است که تیمش هنوز باید در بسیاری از زمینه ها پیشرفت کند.

بیشتر