رکورد دوی نیمه ماراتن دنیا توسط دونده کنیایی شکسته شد.

بیشتر