اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست که برای بازدید از دریاچه ارومیه به این شهر سفر کرده بودند واژگون شد.

بیشتر