شمانیوز
شما نیوز

تعبیرخواب | تعبیر خواب ترسیدن

تعبیر خواب ترسیدن چیست ؟ | تعبیر خواب از نظر امام صادق

تعبیر خواب ترسیدن چیست ؟ | تعبیر خواب از نظر امام صادق

تعبیر خواب فرایند اختصاص و معنا دهی به رؤیاهایی که در خواب دیده می‌شود است، اگرچه با برخی از اشکال روان درمانی همراه است، اما هیچ شواهد قابل اعتمادی وجود ندارد که درک یا تعبیر خواب تأثیر مثبت بر سلامت روان فرد داشته باشد.  در ادامه تعبیرخواب ترسیدن از نظر معبران مختلف را می خوانید.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 

ترسیدن درخواب، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند وبستگانش مضرت رسد.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 

دیدن ترسیدن در خواب سلامتی بود.

تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید:

 

ترسیدن در خواب، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 

ترس در خواب های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته اند ترس ایمنی است. اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می بینید. امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ترسیدن در خواب نصرت است.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

تبلیغات متنی