شمانیوز
شما نیوز

تعهدات پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی اعلام شد

تعهدات پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی اعلام شد

تعهدات پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

به گزارش شمانیوز؛ دستورالعمل تکمیل ظرفیت چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال ١٤٠٣ مورخ ١٤٠٣/٠٤/١٠ در راستای تأمین نیروی انسانی فوق تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصـیدر نظـر دارد مراحـل تکمیـل ظرفیـت چهـل و یکمـین دوره آزمـون پـذیرش دسـتیار فـوق تخصصی را با رعایت مفاد ذیل و از بین افراد واجد شرایط به انجام برساند.

*تعهدات:

الف- کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میـزان برابـر مـدت تحصـیل بـه نفـع وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی (تعهدنامه باید حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از شروع دوره تحویل گردد).

ب- کارکنان رسمی سایر وزارتخانه ها، سازمانها و یا نهادها کـه بـا ماموریـت آموزشـی به صـورت داوطلـب آزاد در آزمـون شرکت نموده و مورد پذیرش قرار می گیرند.

در صورت پذیرش ملزم به سپردن تعهد محضری خدمتی خاص محل اسـتخدام خود می باشند. بدیهی است این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات ماموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

ج- مستخدمین دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و اعضای هیأت علمی ملزم به سـپردن تعهـد محضـری خـاص طبق مقررات مربوطه دانشگاه محل استخدام خواهند بود. بدیهی است این موضوع نـافی انجـام باقیمانـده تعهـدات ماموریـت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

د- سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان مطابق مقررات می بایست در بدو شروع به آموزش به دانشـگاه محـل تحصـیل ارائه گردد از آموزش افرادیکه سند تعهد محضری را حداکثر ظرف مدت دو هفته ارائه ننمایند جلوگیری به عمل خواهد آمد. عدم سپردن تعهد محضری به منزله اعلام انصراف از پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت خواهد بود.

ثبت نام و شروع به دوره : 

تاریخ ثبت نام و شروع به دوره این گروه از پذیرفته شدگان متعاقبا به از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

*افراد واجد شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت:

عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های فوق تخصصـی پزشـکی و دوره هـای تکمیلـی تخصصـی (فلوشیپ) و PhD 

دارنـدگان مـدرک دانشــنامه فوق تخصصــی و قبول شـدگان آزمـون نهـایی و گواهینامــه فوق تخصصی در یکی از رشـته های پزشـکی بـالینی مجـاز بـه شـرکت مجـدد در آزمـون پـذیرش دستیار فوق تخصصی نمی باشند.

داوطلبانی که در چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی شرکت کرده و پذیرفته نشده اند.

کلیه دارندگان مـدرک دانشـنامه تخصصـی در رشـته هـای پـیش نیـاز بیماری هـای داخلـی، کودکـان، بیهوشـی، روانپزشـکی و جراحـی عمـومی کـه تعهـدات موضـوعه ضـریب K ایشـان بـه اتمـام رسـیده و یـا حـداکثر در تاریخ١٤٠٣/٠٦/٣١ به پایان برسانند.

داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه عمومی می باشند در صورت ارائه گواهی مبنی بر اینکـه مـدت خـدمت سربازی آنان تا تاریخ ٣١ شهریورماه سال ١٤٠٣ به اتمام میرسد مجاز به شرکت در آزمون پـذیرش دسـتیار خواهند بود.(به استثناء پذیرفته شدگان سهمیه بومی مناطق محروم موضوع قانون عدالت آموزشی)  در صورت اخذ مصوبه از نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی داوطلبان واجد شرایط فوق الذکر برای رشته فوق تخصصی جراحی کودکان در صـورت تمایـل بـا درج علاقـه منـدی، علاوه بـر دریافـت کمـک هزینـه تحصیلی در طول دوره دستیاری از سایر مزایای مشوق نیز بهره مند شوند و در ازاء آن به مدت دو برابر مدت تحصیل برای دانشگاه مربوطه خدمت نمایند.

*نحوه شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت:

مراجعه به سایت اینترنتی ir.sanjeshp://http از تاریخ ۳۰ خرداد تا سوم تیر ۱۴۰۳

انتخاب یک رشته فوق تخصصی بنا به اطلاعات اعلام شده و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز مجاز

صفحه اول شناسـنامه و در صـورت موجـود بـودن هرگونـه توضـیح اضـافی تصـویر صـفحه توضـیحات شناسنامه.

کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت آقایان.

مستندات مبنی بر اتمام خدمت وظیفه عمومی حداکثر تـا تـاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ جهـت داوطلبـانی کـه مشغول خدمت می باشند. (صرفا ارایه مجوز از سوی بالاترین مقام ارگان مربوطه قابل قبول می باشد.)

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

  • اخبار داغ
  • پربحث‌ترین ها
  • اخبار روز
  • پربیننده ترین
تبلیغات متنی