نتایج جستجو
  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما نیوز):رییس مجلس آن بخش از مصوبه هیئت دولت را که تفویض اختیار رییس جمهور باعث بی نیازی دستگاههای اجرایی از مبادله موافقتنامه برای دریافت اعتبار از خزانه می شود را باطال کرد.