آبسه پوستی
  • آبسه جمع شدن عفونت در زیر پوست است در اکثر مواقع آبسه به گونه سرپایی درمان می شود.

  • آبسه جمع شدن عفونی دردناک و پر از مایعی میباشد که زیر پوست ایجاد می شود. در اکثر مواقع آبسه به گونه سرپایی درمان می شود و پزشک تنها چرک را از داخل آبسه خالی می کند.