اغتشاشات تهران
  • روز گذشته، بازار تهران صحنه آشوب و اغتشاش بود. حمله به مغازه‌دارها و تهدید آنها برای بستن مغازه‌ها و حمله به مقر نیروی انتظامی از جمله اتفاقاتی بود که روز گذشته در بازار رخ داد. گویا هدف، به تعطیلی کشاندن بازار و ایجاد اخلال در اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.

۱ |