افزایش درآمدهای مالیاتی
  • وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح کرد با افزایش فشارهای اقتصادی دشمنان افزایش درآمدهای مالیاتی اهمیت ویژه ای داشته و همچنین از حذف مقررات زائد برای پیشرفت فعالیت های اقتصادی خبر داد.

  • تمایل دولت به گسترش مناطق آزاد و افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه موجب تناقض آشکار میشود و معافیت های مالیاتی گسترده این مناطق به درآمدهای پایدار دولت لطمه وارد می آورد.