انرژى و رییس اندیشکده مردمى
  • اهمیت و لزوم صرفه جویی انرژی در کشور سال هاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی دستیابی به راه حل منطقی و مشخص هنوز هم یکی از چالش ها و مشکلات اساسی اقتصاد ایران است.

۱ |