اورسودیول
  • داروی اورسودیول، یک نوع اسید صفراوی که حجم تولید کلسترول توسط کبد را کاهش می‌دهد. اورسودیول برای درمان سیروز اولیه صفراوی به بیمار تجویز می‌شود.