اورژانس هوایی استان اصفهان
  • بالگرد اورژانس هوایی استان اصفهان برای انتقال مصدوم ضربه مغزی به پرواز درآمد.

۱ |