برخورد والدین با کودکان
  • پرحرف بودن فرزندتان صفت بدی نیست اما وقتی مکالمه به نظر بی انتها می‌رسد یا در زمان و مکان اشتباه رخ می‌دهد، باعث ناراحتی دیگران می‌شود.