بریمونیدین
  • بریمونیدین در دسترس به عنوان یک قطره چشم در ترکیب با تیمولول (یک بتا بلاکر) با نام تجاری Combigan و بریمونیدین در ترکیب با برینزولامید (مهار کننده های کربنیک انهیدراز) با نام تجاری Simbrinza در داروخانه ها موجود است.

  • بریمونیدین (Brimonidine) با کاهش مقدار مایع قسمت جلوی چشم (به نام زلالیه) و با افزایش خروج مایع از چشم، تغییراتش را اعمال می‌کند که این دو عمل باعث کاهش فشار داخل چشم می‌شود.