بیو گرافی ناصر زینعلی

  • وقتی که او مشغول خواندن یکی از آهنگهای خود بود از تماشاگران حاضر در کنسرت می پرسد که چه کسانی با این آهنگ عاشق شدند که فردی پاسخ می دهد من در با این آهنگ عاشق شدیم و می خواهم به همسر آینده ام حلقه بدهم پس از آن کل سالن بابت این حرکت قشنگ شروع به تشویق این زوج کردند.

۱ |