تعمیرات ساختمانی
  • در جلسه ای به ریاست علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور سلامت و بهداشت کارکنان و با حضور مسعود توکل فرد مدیر بهداشت، درمان، ایمنی و محیط زیست، محمود صداقتی مدیرعامل شرکت بیمه تامین آتیه فراگیر، داریوش دانیالی رئیس ایمنی، محمود نقیه رییس امور منازل، محمدحسین بهاری زاده رئیس مرکز بهداشت و درمان خانواده شماره یک و احمد جهانگیری رئیس مرکز بهداشت و درمان خانواده شماره دو، نکات قابل بهبود در این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.