جاده چالوس بازگشایی شد
  • گزارش اولیه تیم حقیقت‌یاب در حادثه «رانش جاده چالوس» تهیه شد. محتوای تحقیقات طی ۷۲ ساعت بعداز «زمین‌لغزش» در این منطقه، به سه معمای مرتبط با این رخداد پاسخ داده است. شکاف سطح آسفالت و ریزش دیواره خاکی جاده به سمت دره، با تحلیل نادرست در همان شنبه گذشته، «فرونشست زمین» عنوان شد؛ اما این نبود.

  • فرماندار چالوس از بازگشایی جاده چالوس با مساعد شدن شرایط جوی و رفع خطرات احتمالی در این محور خبر داد.

۱ |