حوضچه های پاشویه گندزدا
  • نظر به اینکه در هشدارهای بهداشتی بر احتمال آلودگی بیشتردر معابر ، کف خیابانها و سالنها به ویروس کرونا اطلاع رسانی شد و کف کفش افراد بدلیل مواجهه با این سطوح یکی از انتقال دهندگان به داخل اماکن وخودرو اعلام گردید.