خودکشی دانش اموز
  • خانواده دانش آموز 11 ساله ای که به دلیل نداشتن گوشی هوشمند خودکشی کرده بود،جزئیات ماجرا را برای رکنا شرح می دهند.مادر محمد می گوید که مدیر مدرسه می گفت می خواهد به محمد و 2 دانش آموز دیگر گوشی تلفن همراه بدهد اما این وعده عملی نشده بود.