دارو سو ماتروپین
  • داروی سوماتروپین نوعی هورمون رشد در انسان است و برای کسانی که نارسایی رشد دارند تجویز می شود اما عوارض جانبی زیادی دارد که باید قبل از مصرف آن حتما بدانید.