درآمدهای پایدار
  • تمایل دولت به گسترش مناطق آزاد و افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه موجب تناقض آشکار میشود و معافیت های مالیاتی گسترده این مناطق به درآمدهای پایدار دولت لطمه وارد می آورد.