درمان تکمیلی ایثارگران
  • محمدرضا کشاورز با تاکید بر این نکته که در قرارداد درمان تکمیلی ایثارگران، یک میلیون و 700 هزار نفر به عنوان بیمه شده، تحت پوشش این شرکت هستند، اظهارداشت: این پوشش بدون سقف و فرانشیز و با بیشترین شرح خدمات بیمه ای است.