دلیل خداحافظی برانکو
  • نامه فسخ قرارداد برانکو به باشگاه پرسپولیس رسید ، درست در روزی که مهدی محمد نبی به هواداران پرسپولیس قول داده بود هیچ اتفاقی نمی افتد و عرب گفته بود برانکو را ماندنی بدانید.