رابطه
  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما نیوز):از نیاز‌های اساسی انسان برای زندگی، داشتن رابطه سالم و تعامل با دیگر انسان‌هاست. فرد برای رشد هیجانی و اجتماعی خود و نیز پیشرفت فرهنگی و حتی تکنولوژیکی نیاز به ارتباطی سالم و منطقی با افراد اعم از هم‌جنس و غیر هم جنس دارد.