رعایت
  • در این بخش با انواع کاشت مژه و روش های مراقبت از آن ها بخوانید.

  • معاون سیاسی، امنیتی استانداری فارس گفت: سرمایه اجتماعی به مفهوم اعتماد و رضایت مردم از نظام و امیدواری آنها به حل مشکلات فرارو، سرمایه ای متعلق به کشور و فراتر از جناح ها وجریان های سیاسی است و نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مراقب باشند به این اعتماد عمومی آسیب نزنند.

۱ |