سوء تغذیه
  • وجود تورم بالا ؛تغییر سبک تغذیه مردم ؛کرونا؛کاهش شدید درآمدهای خانوار؛بی توجهی مسئولین ...همه وهمه خبر از شیوع پنهان سوءتغذیه درجامعه ایرانی می دهد!؟وباید گفت اتفاق نامیمونی درحال شکل گیری است که درآینده نه چندان دور منجر به ازبین رفتن سرمایه های انسانی واجتماعی کشور خواهد شد.این اتفاق نامبارک "سوءتغذیه" نام دارد.

  • استاندار لرستان گفت: لرستان جزو هشت استان دارای سوء تغذیه کودکان در کشور است.