صداهای ناهنجار
  • صدای مداوم هواپیماها که از روی شهرها می گذرند، از دیگر صداهای آسیب رساننده می باشد، و این هم از مواهب تمدن است، که نصیب آدمیان شهرنشین گشته است، لذا آنان که در مجاورت فرودگاهها سکونت دارند، زیر تأثیر این صداهای ناهنجار در عصبیت دائم به سر می برند.