قد کوتاه
  • محققان قد میلیون ها انسان را در سراسر جهان بررسی می کنند و با محاسبه میانگین قدی آن ها، کشوری را که کوتاه قد ترین مردم دنیا را دارد مشخص کرده اند.