مصدق
  • اظهارات ظریف برای مذاکره با آمریکا و پاسخ «نه، مرسی» ترامپ دقیقاً همان تأثیری را در پایگاه اجتماعی جریان غربگرا در کشور گذاشت که در دوره محمد مصدق و جریان جبهه ملی تجربه شد.

  • معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان این نکته که ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور 0.35 درصد و سهم آن از کل پورتفوی بیمه صنعت بیمه، 14 درصد است اعلام کرد که بر اساس قانون برنامه توسعه، این سهم تا پایان برنامه، باید به بالای 20 درصد برسد.

  • آمریکا یک دولت مردمی چون دولت مصدق - که براساس انتخابات بر سر کار آمده بود و حتی نیم‌نگاهی هم به لیبرالیسم و مبانی فکری غربی داشت - را اگر بخواهد گامی در جهت منافع ملی کشور بردارد با ابزار غیردموکراتیکی چون کودتا در زمین‌زدنش دخالت می‌کند، حتی به قیمت حاکم کردن استبداد!