میزهای اداری
  • اکثر کارمندان، افراد شاغل، محصلان و محققان بیشتر ساعات روز را در پشت میز به سر می برند. پس میز یک وسیله مهم و ضروری به حساب می آید. روی میز می توانید کامپیوتر خود را قرار دهید و دفاتر و مدارک موردنیاز خود را نیز در کشوری آن بگذارید.

۱ |