نقص عضو
  • اهمیت موضوع ایجاب می کند، که با توضیح بیشتر و دلایل قانع کننده تر ، به اثبات این مسئله بپردازیم، که فقدان و یا کمبود مو چرا و چگونه نقص عضو بشمار می آید.