نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
  • بهزاد کرمی مدیر بازاریابی و فروش خارجی (معاونت بازرگانی) ذوب آهن اصفهان؛ که در غرفه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران حضور داشت ضمن تشکر به تمامی همکاران ذوب‌آهنی که در سال های اخیر علی رغم مشکلات مختلف به تولید پرداخته و چرخ های صنعت را در این شرکت به حرکت درآورده اند به ارزیابی شرایط فعلی فروش و صادرات ذوب آهن اصفهان پرداخته، یادآورشد: مهم ترین مشکل فعلی ما کمبود مواد اولیه آهن دار است و گرنه ظرفیت تولید بیش از مقدار تولید فعلی است.