واریز یارانه ابان ماه
  • یارانه نقدی آبان 98 روز یک شنبه ۲۶ آبان ماه 98 به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود که مبلغ دریافتی برای هر یک از مشمولان همانند ماه قبل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.در مجموع به نظر می رسد در ماه های بعد یارانه نقدی هر نفر ۵۵ هزار تومان افزایش یابد.