واسکولیت
  • طیف وسیعی از تظاهرات بالینی در پوست وجود دارد که مکانیسم زمینه ای همه آن ها می تواند واسکولیت باشد. مانند ضایعاتی که شبیه کهیر به نظر می رسد ولی به مدت طولانی تر باقی می ماند و پس از بهبودی، تغییر رنگ مشابه کبودی در حال بهبودی از خود به جای می گذارد.

  • واسکولیت یا التهاب عروق خونی بیماری است که در آن عروق خونی تضعیف شده و احتمال لخته شدن خون در رگ ها افزایش میابد.