وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • بی توجهی مسئولان وزارت بهداشت به ساماندهی موضوع واکسیناسیون سالمندان و راه اندازی هرچه زودتر سامانه ثبت نام و نوبت دهی واکسن و البته عدم پاسخگوی مقامات این وزارتخانه به رسانه ها، کار را به جایی رسانده است که امروز در مقابل یکی از مراکز بهداشت شمال تهران، 80 ساله ها و اعضای خانواده شان طوری باهم دعوا کردند که متصدیان این مرکز مجبور شدند پای پلیس را به میان بکشانند.

۱ |