وکالت تعویض پلاک
  • پس از انعقاد قرارداد و امضای مبایعه نامه توسط خریدار و فروشنده و متصدی بنگاه و شهود، نوبت به تعویض پلاک خودرو‌ی موضوع معامله می‌رسد. دادن وکالت تعویض پلاک خودرو به خریدار می‌تواند کار را برای فروشنده ساده‌تر کند و دیگر نیازی نباشد که او همراه با خریدار در مرکز تعویض پلاک حاضر شود.