پمپ شناور
  • پمپ‌ها دستگاهی برای جابجایی آب از یک نقطه ‌به ‌نقطه‌ای دیگر هستند. پمپ شناور، نوعی پمپ است که به‌طور کامل در داخل سیال مستغرق هستند، به همین دلیل قابلیت بهره‌وری بیشتری در مقایسه با پمپ‌های معمولی دارند.

۱ |