پنجره ماندگار
  • با ورود به فصل زمستان و سرد شدن هوا مصرف انرژی مخصوصا مصرف گاز در سطح کشور افزایش پیدا می کند. اگر مصرف گاز کنترل نشود, در روزهای سرد با فشار کم گاز یا حتی گاها قطع شدن آن رو به رو می شویم. یکی از راه هایی که می توان مصرف گاز را تا حد نسبتا خوبی کاهش داد, نصب پنجره های دوجداره است.

۱ |